Hi, How Can We Help You?

Doradztwo w zakresie inwestycji i obrotu nieruchomościami

Doradztwo w zakresie inwestycji i obrotu nieruchomościami

  • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń od organów administracji rządowej i samorządowej,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu, obsługa prawna realizacji inwestycji, prowadzenie postępowań prywatyzacyjnych