Hi, How Can We Help You?

Windykacja należności, wywiad gospodarczy oraz mediacja

Windykacja należności, wywiad gospodarczy oraz mediacja

  • odzyskiwanie wierzytelności w postępowaniu mediacyjnym oraz przedsądowym przy wykorzystaniu opracowanych procedur postępowania przesądowego
  • dochodzenie wierzytelności w postępowaniach sądowych
  • zabezpieczanie transakcji handlowych poprzez wzmocnienie już istniejących zabezpieczeń jak i wprowadzenie nowych rozwiązań zabezpieczających terminową spłatę wierzytelności, poszukiwanie majątku dłużników, nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi, sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych w tym z wykorzystaniem instytucji zapisu na sąd polubowny
  • bardzo korzystne dla wierzyciela zastosowanie instytucji zbycia powierniczego wierzytelności w szeroko rozumianym aspekcie tworzenia obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne; w tym zakresie oferujemy znaczną pomoc we wdrożeniu rozwiązań prawno-podatkowych mających na celu uniknięcie lub znaczne przesunięcie w czasie niekorzystnego efektu bilansowego związanego z tworzeniem obowiązkowych rezerw na należności nieściągalne
  • monitoring płatności co prowadzi do uniknięcia bezpośrednich kontaktów na linii wierzyciel –dłużnik i nie powoduje negatywnych konsekwencji we współpracy handlowej