Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Konkowski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach (25-312), przy ulicy Warszawskiej 30/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225229, numer NIP 9591669891, numer REGON 260002492 (dalej: Spółka)

Cele przetwarzania

 • Realizacja obsługi prawnej objętej zawartą umową;
 • Reprezentacja Pana/Pani interesów przed Sądami i Organami Administracji Publicznej;
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć z zawartej Umowy;
 • Zapewnienie sprawnego kontaktu w związku z prowadzoną obsługą prawną.

Podstawy prawne przetwarzania

 • Podpisując umowę ze Spółką, bądź podpisując kartę klienta wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych;
 • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, zawartej ze Spółką, lub do podjęcia przez Spółkę działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (przykładowo podawanie Pani/Pana danych w pismach procesowych);
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do podjęcia przez Spółkę ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pana/Pani interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Okres przechowywania danych

Okres wykonywania umowy zawartej ze Spółką a po tym czasie okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Oprócz Spółki i jej pracowników i współpracowników posiadających stosowne upoważnienia, Pani/Pana dane będą udostępniane w razie potrzeby podmiotom współpracującym ze Spółką przy realizacji obsługi prawnej. Udostępniania Pani/Pana danych następuje na podstawie stosownych upoważnień lub umów o powierzenie danych, gwarantujących bezpieczeństwo Pani/Pana danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować w formie listownej na adres Spółki wskazany powyżej, lub elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@multiprawnik.pl
Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie zatytułowanym:
Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla Klientów Kancelarii Konkowski i Wspólnicy sp. k. – dostępny jest on w siedzibie Spółki